ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ปิดจองเหรียญ หมูทองคำ วัดโนนสว่าง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คุณตะกรุดโทน ชุดกรรมการ  ๑๕ชุด   ๓๐,๐๐๐ บาท( จ่าย)             

คุณต้อม นะโม  ๒ ชุด  ๔,๐๐๐ บาท                          (  จ่าย)                      

คุณ bank โอนแล้ว ๑ เหรียญเงิน   ๙/๔/๕๕  


คุณกฤษณะ (อบจ.ขอนแก่น) จองเหรียญเงิน ๑ เหรียญ  ๓,๐๐๐ บาท( จ่าย  )

คุณสุรพงษ์ (พรเจริญ) จอง ๑ เหรียญเงิน   ๓,๐๐๐ บาท ( จ่าย)

ผอ.กรวิทย์  ชุดกรรมการ ๓ ชุด (๖,๐๐๐ )( จ่าย)              
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตรวจสอบรายชื่อทักท้วง เพิ่มเติมได้นะครับ จองเพิ่มได้ ท่านที่ ยังไม่ได้ จองเชิญจองเพิ่มได้ ด่วน ที่ วัดโนนสว่าง(ติดต่อครูบาบอม)
ผ่านปณ. ติดต่อคุณธวัชชัย  ๐๘๑๗๑๗๒๐๙๕
รายชื่อท่านที่ จองเพิ่ม
๑.คุณเรียว(ภูหลวง)  ๑ชุด   ๒,๐๐๐ บาท/จ่ายส่งให้
๒.คุณตุ้ม(ธกส)         ๑ ,,    ๒,๐๐๐   ,, /จ่ายมารับเอง
๓.คุณธีรัช                 ๑ ,,    ๒,๐๐๐   ,, /จ่ายมารับเอง
๔.คุณจักรินทร์           ๑ ,,     ๒,๐๐๐ ,, /จ่าย ส่งให้
๕.คุณพัสดา               ๑ ,,     ๒,๐๐๐ ,,/(จ่าย) มารับเอง
๖.คุณนิรันดร์              ๕ ,,   ๑๐,๐๐๐ ,,/(      )มารับเอง
๗.คณนวภัทร              ๑ ,,     ๒,๐๐๐ ,,/จ่าย  มารับเอง
๘.คุณวัฒนศักดิ์           ๑ ,,     ๒,๐๐๐ ,,/จ่าย   ส่งให้
๙.คุณสุรพงษ์              ๑ ,,      ๒,๐๐๐ ,,/จ่าย  ส่งให้
๑๐.คุณเติ้ง                  ๑ ,,      ๒,๐๐๐ ,,/(ไม่ติดต่อมา)            
๑๑.แอ๊ดมินด้า              ๕ ,,    ๑๐,๐๐๐  ,,(จ่าย)รับเอง
๑๒.คุณมณีวรรณ           ๓ ,,      ๖,๐๐๐  ,,(โอนแล้ว)๒๙/๒/๕๕ ส่งให้+ค่าสงแล้ว
๑๓.คุณธีระ(พรเจริญ)     ๒ ,,      ๔,๐๐๐  ,,(โอน) มารับเอง
๑๕.ไก่ย่างวิเชียร(น.ว.ซ) ๒  ,,     ๔,๐๐๐ ,,( จ่ายแล้ว) รับเอง
๑๖.แอ๊ดมินด้า๒๙พ.ย.    ๑  ,,      ๒,๐๐๐ ,,(จ่าย) รับเอง
๑๗.คุณบุญชูเกียรติ(จั๊ว)  ๑ ,,      ๒,๐๐๐  ,,(โอนแล้ว    ฝากเด็กใหม่
๑๘.คุณสุรพงษ์(เพิ่ม)      ๑ ,,      ๒,๐๐๐  ,,(จ่าย) ส่งให้
๑๙.แอ๊ด(หนองแซง)       ๑ ,,      ๒,๐๐๐  ,,(จ่าย)    ส่งให้+ค่าส่งแล้ว
๒๐.คุณธีระ(เพิ่ม)๒ธ.ค.    ๑ ,,      ๒,๐๐๐ ,,(จ่าย)  มารับเอง
๒๑.ธรรมหน่อย               ๖  ,,   ๑๒,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว)๖/๑๑/๕๕  รับเอง
๒๒.ดต.ศิริศักดิ์                ๑ ,,      ๒,๐๐๐  ,,( จ่ายแล้ว)        มารับเอง
๒๓.คุณพิสิทธิ์                 ๑ ,,       ๒,๐๐๐  ,, (  จ่าย)             มารับเอง
๒๔.คุณอัมรินทร์(ชลบุรี) ๒ ,,       ๔,๐๐๐  ,, ( โอนแล้ว)+  ส่งให้
๒๕.คุณวิสุทธิ์                ๕ชุด ๑๐,๐๐๐  ,,  ( โอนแล้ว)๒๖/๒/๕๕      มารับเอง
๒๖.คุณจ้ำ(อุดรฯ)           ๑   ,,     ๒,๐๐๐  ,,   (จ่ายแล้ว) มารับเองที่วัด๒๒/๑/๕๕
๒๗.คุณปัญญา               ๑   ,,    ๒,๐๐๐   ,,   ( ไม่ติดต่อมา)             
๒๘.คุุณไสว                    ๒   ,,    ๔,๐๐๐   ,,   (โอนแล้ว)        ส่งให้(อบจ.ขอนแก่น)
๒๙.คุณพิชัย                   ๑   ,,     ๒,๐๐๐  ,,  ( โอนแล้ว)ส่งให้          
๓๐.คุณมนตรี(หนองคาย) ๑ ชุด   ๒,๐๐๐  ,,  (โอนแล้ว)  ส่งให้    
๓๑.คุณรัตน์(ไฟฟ้า) นวช. ๒ ,,      ๔,๐๐๐  ,,   จ่ายแล้ว)๓๐/๑/๕๕                          
๓๒.ธรรมหน่อย  (เพิ่มอีก) ๔ชุด   ๘,๐๐๐ ,,    (โอนแล้ว)๓๐/๓/๕๕     รวม ๑๐ชุด(๑๙/๑/๕๕)
๓๓.แอ๊ดมินด้า(เพิ่มอีก(  ๑ ชุด     ๒,๐๐๐ ,,  (จ่ายแล้ว)๒๒/๑/๒๕๕๕(รวม ๗ ชุด)
๓๔.คุณb@nk               ๑ ชุด     ๒,๐๐๐  ,, (โอนแล้ว)๒๔/๑/๕๕   รวม -๒ ชุด         
๓๕.คุณประมวล             ๑ ชุด     ๒,๐๐๐  ,,ไม่ติดต่อมา            
๓๖.คุณโอภาส               ๑ ,,        ๒,๐๐๐  ,, ( โอนแล้ว)๒๕/๑/๕๕      
๓๗.คุณธนฤทธิ์              ๒  ,,        ๔,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว)๒๒/๓/๕๕                
๓๘.คุณสุวิชา(อู่ทอง)     ๑ ,,         ๒,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว) ๒๗/๑/๕๕ส่งให้หลังวันเกิดหลวงพ่อครับ+ค่าจัดส่งแล้ว
๓๙.คุณโอ๋(ร้านเบาะ)     ๘ ,,      ๑๖,๐๐๐  ,,(จ่าย)        ๑๒/๔/๕๕จ่าย๕ชุด ๑๐,๐๐๐ บาทเหลือ๓ชุด ๖,๐๐๐ บาท
๔๐.คุณชลธ  ศรีขาว      ๑  ,,         ๒,๐๐๐  ,,( โอนแล้ว)
๔๒.อรรถพล(ต้อง)         ๒ ,,           ๔,๐๐๐  ,,(โอนแล้ว)               
๔๓.คุณสุพัฒน์                ๕ ,,         ๑๐,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)       ๒๖/๒/๕๕  
๔๔.คุณธนากร                ๑ ,,            ๒,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว)
๔๕.ธรรมเดช                  ๒ ชุด         ๔,๐๐๐ บ.( จ่ายแล้ว)          
๔๖.คุณสุชาต(กทม)       ๑ ,,             ๒,๐๐๐ บ.(โอนแล้ว)๖/๓/๕๕(ส่งให้+ค่าส่งแล้ว)
๔๗.พลสันติ                     ๑ ชุด          ๒,๐๐๐ บ.(โอนแล้ว)            
๔๘.คุณนลินรัตน์              ๑ ,,             ๒,๐๐๐ บ.(โอนแล้ว) ๖/๓/๕๕
๔๙. คุณธิติวัฒน์            ๔ ชุด          ๘,๐๐๐ บาท(โอนแล้ว)    โทรจอง ๘/๓/๕๕ ๐๘๗๐๘๐๘๐๘๙
๕๐.คุณโตเต                    ๒  ,,             ๔,๐๐๐  ,,   (โอนแล้ว)๙/๓/๕๕(๓๑/๓/๕๕) อีก๑ชุดเหรียญเงินอีก ๑ (๓,๐๐๐บ.)
๕๑.คุณเจริญชัย              ๒   ,,             ๔,๐๐๐ ,,  (ส่งธน.อีเอ็มเอส) ๙/๓/๕๕(รับแล้ว ๑๒/๓/๕๕)
๕๒.ครูคำพันธ์                  ๑   ,,             ๒,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)
๕๓.คุณวิสุทธิ์                  ๒ ชุด            ๔,๐๐๐ บาท(โอน๑๓/๓/๕๕)
๕๔.พระปัณณทัต             ๕  ชุด           ๑๐,๐๐๐ ,,( จ่ายแล้ว)            
๕๕.คุณวิสุทธิ์                  ๒ ชุด            ๔,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)๑๗/๓/๕๕(รวม ๙ ชุด)
๕๖.คุณมณีวรรณ              ๕ ชุด         ๑๐,๐๐๐ ,, ( โอนแล้ว)   โทรมา ๒๕/๓/๕๕จาก อเมริกา
๕๗.คุณเอ๋                         ๑ ชุด           ๒,๐๐๐ ,,  (โอนแล้ว)๒๖/๓/๕๕
๕๘.คุณธีระ                       ๓ ,,              ๖,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)๓๑/๓/๕๕  (รวมทั้งหมด ๘ชุด)            
๕๙คุณณรงค์ฤทธิ์             ๓  ชุด          ๖,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว)มารับเอง
๖๐.คุณอาทิตย์(กทม)       ๔ ชุด           ๘,๐๐๐ บาท(โอนแล้ว) มารับเอง   ๒๗/๓/๕๕
๖๑.คุณไสว(เพิ่มอีก )         ๑ ชุด           ๒,๐๐๐ บาท(โอนแล้วเย็น๒๗/๓/๕๕รวม ๓ ชุด)
๖๒.คุณไสว(เพิ่มอีก )         ๑ ชุด            ๒,๐๐๐ บาท(โอนแล้ว)๒๘/๓/๕๕   รวม ๔ ชุด
๖๓.คุณนกอุดร                      ๓ชุด            ๖,๐๐๐ บาท(โอนแล้ว)          
๖๔.คุณระรินทิพย์                  ๔ชุด            ๖,๐๐๐  บาท(โอนแล้ว)หนองคาย
๖๕.คุณธิติวัฒน์จองเพิ่มอีก    ๒ ชุด           ๔,๐๐๐   ,, (โอนแล้ว)๓๐/๓/๕๕รวม ๖ชุด          
๖๖.คุณวรรณพงษ์(อุดรฯ)            ๑ ชุด            ๒,๐๐๐  ,,( โอนแล้ว) ๓๐/๓/๕๕
๖๗.คุณวิสุทธิ์(เพิ่มอีก)           ๖ ชุด          ๑๒,๐๐๐  ,,(โอนแล้ว๔ชุด)๘,๐๐๐บ.เหลือรวมทั้งหมด ๑๕ ชุด
๖๘.คุณสุรเดช                        ๑ ชุด             ๒,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)                  
๖๙.คุณอดิศร(เกาหลี)             ๒ ชุด             ๔,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว)๓๐/๓/๕๕
๗๐.  กทม.                              ๒ ชุด            ๔๐๐๐ ,,(  ไม่ติดต่อมา)
๗๑.คุณ ตะกรุดโทน              ๑๕ ชุด         ๓๐,๐๐๐ ,,( จ่ายแล้ว)          
๗๒คุณต้อม (นะโม)              ๒  ชุด            ๔,๐๐๐ ,,(  จ่ายแล้ว)              
๓๓.ผอ.กรวิทย์                     ๔ ชุด             ๑๒,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)              
๓๔.ด้า(เพิ่มอีก )                   ๓ ชุด               ๖,๐๐๐ ,,,(จ่าย)                
๓๕.ณัติ(กทม.)                     ๑ ชุด                ๒,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว)
๓๖.คุณสุรชัย (ชลบุรี)           ๑ ชุด                ๒,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว)
๓๗.คุณซัน                            ๕ชุด                ๑๐,๐๐๐ ,,( จ่ายแล้ว)            
๓๘.รตต.เวโรจน์                    ๓ ชุด                ๖,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว)           
๓๙.คุณอ๊อด                        ๑๑ ชุด           ๒๒,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)
๔๐.คุณภัคนันท์  ชำนาญ       ๕ ชุด            ๑๐,๐๐๐ ,,(จ่าย)
๔๑.อ.ติ๋ม                                ๒๒ชุด               ๔๔,๐๐๐ ,,( จ่ายแล้ว๒๑ชุดค้าง๑ชุด)
๔๒.ครูบาสี                             ๑ ชุด               ๒,๐๐๐ ,,( รับที่วัด)       
๔๓.ครูบาเอนก                        ๑ ชุด               ๒,๐๐๐ ,,(  รับที่วัด)        
๔๔.คุณพิเชษฐ์                        ๑ ชุด               ๒,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)
๔๕.คุณสังคม                           ๒ ชุด               ๔,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)
๔๖.สณ.ฐปนพงศ์                      ๑ ชุด                ๒,๐๐๐ ,,(  รับที่วัด)          
๔๗.พ่อกบ                                 ๑ ชุด                ๒,๐๐๐ ,,( จ่ายแล้ว)           
๔๘.ด้าเพิ่มอีก                           ๙ ชุด              ๑๘,๐๐๐ ,,(จ่าย)   
๔๙.คุณสิงห์                             ๑ ชุด                 ๒,๐๐๐ ,,( จ่ายแล้ว)        
  ๕๐.ครูบาบอม                        ๒ ชุด                 ๔,๐๐๐ ,,( จ่ายแล้ว             )  
๕๑.ต้องเพิ่มอีก                         ๑ ชุด                 ๓,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว) (รวม ๓ชุด)
๕๒.คุณพล                                ๒ ชุด                 ๔,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)            
๕๓.ครูบาสาธุ                           ๑ ชุด                  ๒,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)
๕๔.ดต.ณรงค์เดช                    ๑ ชุด                  ๒,๐๐๐ ,,( จ่ายแล้ว)           
๕๕.คุณเดช(สักลาย)                ๑ชุด                   ๒,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)            )
๕๖.ครูบาปริญญา                     ๕ชุด                   ๑๐,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)
๕๗.ทิดปุ๊(นันทนันท์)                 ๒ ุด                  ๔,๐๐๐ ,,( จ่ายแล้ว)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รายชื่อท่านที่ จองเหรียญเงิน(หมูทองคำ)
๑.คุณฮอลกุมภวาปี ๒ เหรียญเงิน  ๖,๐๐๐ บาท (โอนแล้ว)            
๒.คุณโตเต              ๑      ,,            ๓,๐๐๐  ,,     (โอนแล้ว)๓๑/๓/๕๕
๓.คุณเด็กใหม่         ๒ เหรียญเงิน  ๖,๐๐๐ บาท (โอนแล้ว)            
๔.คุณวิสุทธิ์            ๔    ,,               ๑๒,๐๐๐  ,,     (จ่าย๒ ค้าง๒)           
๕.คุณโตนด            ๑    ,,                ๓,๐๐๐  ,,     (โอนแล้ว)
๖.คุณไกรสร           ๑    ,,                 ๓,๐๐๐ ,,      ( โอนแล้ว)            
๗.คุณสมภพ            ๑   ,,                  ๓,๐๐๐ ,,     (โอนแล้ว)๔/๔/๕๕
๘.คุณสุรพงษ์          ๑  ,,                    ๓,๐๐๐ ,,    (โอนแล้ว)            
๙.ผอ.กรวิทย์          ๓  ,,                    ๙,๐๐๐ ,,    (จ่่ายแล้ว)                 
๑๐.คุกฤษณะ          ๑ ,,                      ๓,๐๐๐ ,,   (โอนแล้ว)             
๑๑.คุณธนฤทธิ์       ๒ ,,                       ๖,๐๐๐  ,,  ( จ่ายแล้ว)               
๑๒.คุณตะกรุดโทน ๒ ,,                        ๖,๐๐๐ ,   (จ่ายแล้ว)                
๑๓.เอ๋(อีซูซุ)           ๑ ,,                        ๓,๐๐๐ ,, (โอนแล้ว)
๑๔.คุณนลินรัตน์      ๑ ,,                         ๓,๐๐๐ ,,( โอนแล้ว)     
๑๕.ณัติ(กทม.)       ๑  ,,                         ๓,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว)
๑๖.อ.นิรันดร์           ๒  ,,                        ๖,๐๐๐ ,,( ไม่ติดต่อมา)            
๑๗.คุณสุรชัย          ๑ ,,                          ๓,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว)  
๑๘.คุณซัน              ๑ ,,                         ๓,๐๐๐ ,, (จ่าย)             
๑๙.รตต.เวโรจน์      ๒ ,                          ๖,๐๐๐ ,, (จ่าย)
๒๐.คุณธิติวัฒน์        ๑ ,,                         ๓,๐๐๐ ,,(จ่าย)
๒๑.คุณธวัชชัย        ๑ ,,                         ๓,๐๐๐ ,,(จ่าย)
๒๒.คุณโค๊ก             ๑ ,,                         ๓,๐๐๐ ,,(จ่าย)
๒๓.คุณอ๊อด             ๕ ,,                      ๑๕,๐๐๐ ,,(จ่าย)
๒๔.คุณต้อม             ๑ ,,                         ๓,๐๐๐ ,,(จ่าย)
๒๕.คุณปรียาภรณ์    ๑ ,,                         ๓,๐๐๐ ,,(จ่าย)
๒๖.คุณประภาพรรณ ๑ ,,                         ๓,๐๐๐ ,,(จ่าย)   
๒๗.คุณพิทูร             ๑ ,,                         ๓,๐๐๐ ,,( โอนแล้ว)       

  รวม ๔๒ เหรียญเงิญ ผ่าน ปณ.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดจองรอบ ๒ ถึง ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๕ เท่านั้นครับ

ส่วนท่านที่ โอนแล้ว กรุณาแจ้งด้วยครับ  ขอบคุณครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คุณโอ๋ ร้านเบาะ เพิ่มอีก ๓ ชุด รวม ๑๑ ชุดจ่ายแล้ว ๕ชุด เหลือ ๖ ชุด  ๑๔ /๔/๕๕
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ปิดจองแล้วครับ ขออภัย งานยุ่ง  ท่านที่ จองไว้ ไม่ได้โอนรีบโอนด่วนครับ ถ้าสละสิทธิ์  แจ้งด่วน มีคนรอ คิว อีกเยอะครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
หมูทองคำ มาแล้ววันนี้ เหรียญทองคำ  ถวายหลวงพ่อแล้ว ๑ เหรียญ เข้าพิธี วัดบ้าน ดอนหวาย ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เสาร์ที่ ๒๘เม.ย.๒๕๕๕
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรุณา ตรวจสอบรายชื่อ และจำนวนจองที่ลงไว้ว่าถูกต้องหรือเปล่าครับ แล้วแจ้งด่วน

   ขอบคุณมากครับ

เนื่องจากผ่านวันปิดจองมานานแล้ว รบกวนผู้ที่จองโอนเงิน-แล้วโทรแจ้งด่วนนะครับ เพราะจะได้รวบรวมยอดจอง และเงินถวายหลวงพ่อครับ
 ท่านที่ ไม่ได้มารับเอง กรุณา + ค่าจัดส่งด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศ แจ้งไปถึงผู้ที่จองชุดกรรมการ และเหรียญเงิน หมูทองคำไว้ ให้สิทธิ์ท่านโอนเงินได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เท่านั้น หลังจากนั้นจะตัดสิทธิ์ท่านทันที เนื่องจากต้องรวบรวมเงินถวายหลวงพ่อครับ

*** ส่วนท่านที่ไม่พร้อมโอนเงิน หรือจะยกเลิกไม่ต้องเกรงใจนะครับ โทรแจ้งได้เลย เพราะมีคนรอใช้สิทธิ์นั้นอยู่แล้วนะครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้