Get Adobe Flash player

วัตถุมงคลวัดโนนสว่าง

Home ประวัติ ประวัติวัดโนนสว่าง

 

คล๊ก>>ติดตามข้อมูลข่าวสารได้อีกช่องทาง เฟสบุ๊ค เพจ ศิษย์วัดโนนสว่าง https://www.facebook.com/643794349035925


ประวัติวัดโนนสว่าง

บ้านโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
------------------------------

วัดโนนสว่าง เดิมเป็นสำนักสงฆ์มีที่ดินจำนวน ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๙๐ ตารางวา ถวายโดยนายยอด เชยงูเหลือม ต่อมาได้รับอนุญาติให้สร้างวัดเมื่อวันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ เดิมชื่อว่าวัดศรีสว่าง ต่อมาเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของคณะสงฆ์ที่ต้องการให้ชื่อวัดมีชื่อเดียวกัน กับหมู่บ้าน จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ตามชื่อหมู่บ้านว่า วัดโนนสว่าง ต่อมาเมื่อภายหลังเจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระครูพุทธศาสโนวาท (ชาลี ถาวโร) ได้มรณภาพลง ชาวบ้านโนนสว่าง จึงพร้อมใจกันอาราธนา พระอาจารย์เจริญ ฐานยุตฺโต โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยได้ทำการปักหมายเขต และมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔๒ ง กำหนดเขตกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๘ เมตร เป็นที่เรียบร้อย ต่อมาพระครูพัฒน์วิทยาคม ได้ทำการก่อสร้างศาสนวัตถุอีกหลายอย่าง เป็นต้นว่า ศาลาการเปรียญหลังใหญ่ จำนวน ๑ หลัง สร้างหอระฆังจำนวน ๑ หลัง สร้างศาลาปฏิบัติธรรม จำนวน ๑ หลัง สร้างกุฎีที่พักสงฆ์ จำนวน ๑๔ หลัง สร้างศาลาหอฉันภัตตาหารพระภิกษุสามเณร จำนวน ๑ หลัง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม ได้ซื้อที่ดินขยายเนื้อที่วัดออกไปอีกจำนวน ๔๖ ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมดในวัด ๖๖ ไร่

ลำดับเจ้าอาวาส

1. พระครูพุทธศาสโนวาท (ชาลี ถาวโร)

2. พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน