ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ปิดจองเหรียญ หมูทองคำ วัดโนนสว่าง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แจ้งท่านผอ.กรวิทย์ +คุณ N-MO ได้รับแผ่นป้ายเรียบร้อยครับ จัดการตามที่ ระบุมาและนำขึ้นเรียบร้อยเย็นวันนี้ ๑๕/๑๒/๕๔  
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

    

ตรวจสอบรายชื่อทักท้วง เพิ่มเติมได้นะครับ จองเพิ่มได้ ท่านที่ ยังไม่ได้ จองเชิญจองเพิ่มได้ ด่วน ที่ วัดโนนสว่าง(ติดต่อครูบาบอม)
ผ่านปณ. ติดต่อคุณธวัชชัย  ๐๘๑๗๑๗๒๐๙๕
รายชื่อท่านที่ จองเพิ่ม
๑.คุณเรียว(ภูหลวง)  ๑ชุด   ๒,๐๐๐ บาท/จ่ายส่งให้
๒.คุณตุ้ม(ธกส)         ๑ ,,    ๒,๐๐๐   ,, /จ่ายมารับเอง
๓.คุณธีรัช                 ๑ ,,    ๒,๐๐๐   ,, /จ่ายมารับเอง
๔.คุณจักรินทร์           ๑ ,,     ๒,๐๐๐ ,, /จ่าย ส่งให้
๕.คุณพัสดา               ๑ ,,     ๒,๐๐๐ ,,/(จ่าย) มารับเอง
๖.คุณนิรันดร์              ๕ ,,   ๑๐,๐๐๐ ,,/(      )มารับเอง
๗.คณนวภัทร              ๑ ,,     ๒,๐๐๐ ,,/จ่าย  มารับเอง
๘.คุณวัฒนศักดิ์           ๑ ,,     ๒,๐๐๐ ,,/จ่าย   ส่งให้
๙.คุณสุรพงษ์              ๑ ,,      ๒,๐๐๐ ,,/จ่าย  ส่งให้
๑๐.คุณเติ้ง                  ๑ ,,      ๒,๐๐๐ ,,/(    )
๑๑.แอ๊ดมินด้า              ๕ ,,    ๑๐,๐๐๐  ,,(จ่าย)รับเอง
๑๒.คุณมณีวรรณ           ๓ ,,      ๖,๐๐๐  ,,(โอนแล้ว)๒๙/๒/๕๕ ส่งให้+ค่าสงแล้ว
๑๓.คุณธีระ(พรเจริญ)     ๒ ,,      ๔,๐๐๐  ,,(โอน) มารับเอง
๑๕.ไก่ย่างวิเชียร(น.ว.ซ) ๒  ,,     ๔,๐๐๐ ,,( จ่ายแล้ว) รับเอง
๑๖.แอ๊ดมินด้า๒๙พ.ย.    ๑  ,,      ๒,๐๐๐ ,,(จ่าย) รับเอง
๑๗.คุณบุญชูเกียรติ(จั๊ว)  ๑ ,,      ๒,๐๐๐  ,,(โอนแล้ว    ฝากเด็กใหม่
๑๘.คุณสุรพงษ์(เพิ่ม)      ๑ ,,      ๒,๐๐๐  ,,(จ่าย) ส่งให้
๑๙.แอ๊ด(หนองแซง)       ๑ ,,      ๒,๐๐๐  ,,(จ่าย)    ส่งให้+ค่าส่งแล้ว
๒๐.คุณธีระ(เพิ่ม)๒ธ.ค.    ๑ ,,      ๒,๐๐๐ ,,(จ่าย)  มารับเอง
๒๑.ธรรมหน่อย               ๖  ,,   ๑๒,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว)๖/๑๑/๕๕  รับเอง
๒๒.ดต.ศิริศักดิ์                ๑ ,,      ๒,๐๐๐  ,,(                )   มารับเอง
๒๓.คุณพิสิทธิ์                 ๑ ,,       ๒,๐๐๐  ,, (               )   มารับเอง
๒๔.คุณอัมรินทร์(ชลบุรี) ๒ ,,       ๔,๐๐๐  ,, ( โอนแล้ว)+  ส่งให้
๒๕.คุณวิสุทธิ์                ๕ชุด ๑๐,๐๐๐  ,,  ( โอนแล้ว)๒๖/๒/๕๕      มารับเอง
๒๖.คุณจ้ำ(อุดรฯ)           ๑   ,,     ๒,๐๐๐  ,,   (จ่ายแล้ว) มารับเองที่วัด๒๒/๑/๕๕
๒๗.คุณปัญญา               ๑   ,,    ๒,๐๐๐   ,,   (                 )  มารับเอง
๒๘.คุุณไสว                    ๒   ,,    ๔,๐๐๐   ,,   (โอนแล้ว)        ส่งให้(อบจ.ขอนแก่น)
๒๙.คุณพิชัย                   ๑   ,,     ๒,๐๐๐  ,,  ( โอนแล้ว)ส่งให้          
๓๐.คุณมนตรี(หนองคาย) ๑ ชุด   ๒,๐๐๐  ,,  (โอนแล้ว)  ส่งให้    
๓๑.คุณรัตน์(ไฟฟ้า) นวช. ๒ ,,      ๔,๐๐๐  ,,   จ่ายแล้ว)๓๐/๑/๕๕                          
๓๒.ธรรมหน่อย  (เพิ่มอีก) ๔ชุด   ๘,๐๐๐ ,,    (โอนแล้ว)๓๐/๓/๕๕     รวม ๑๐ชุด(๑๙/๑/๕๕)
๓๓.แอ๊ดมินด้า(เพิ่มอีก(  ๑ ชุด     ๒,๐๐๐ ,,  (จ่ายแล้ว)๒๒/๑/๒๕๕๕(รวม ๗ ชุด)
๓๔.คุณb@nk               ๑ ชุด     ๒,๐๐๐  ,, (โอนแล้ว)๒๔/๑/๕๕            
๓๕.คุณประมวล             ๑ ชุด     ๒,๐๐๐  ,,(              )
๓๖.คุณโอภาส               ๑ ,,        ๒,๐๐๐  ,, ( โอนแล้ว)๒๕/๑/๕๕       
๓๗.คุณธนฤทธิ์              ๒  ,,        ๔,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว)๒๒/๓/๕๕                
๓๘.คุณสุวิชา(อู่ทอง)     ๑ ,,         ๒,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว) ๒๗/๑/๕๕ส่งให้หลังวันเกิดหลวงพ่อครับ+ค่าจัดส่งแล้ว 
๓๙.คุณโอ๋(ร้านเบาะ)     ๘  ,,      ๑๖,๐๐๐  ,,(              )  จ่าย๕ชุด ค้าง๓ชุด
๔๐.คุณชลธ  ศรีขาว      ๑  ,,         ๒,๐๐๐  ,,( โอนแล้ว) 
๔๒.อรรถพล(ต้อง)         ๒ ,,           ๔,๐๐๐  ,,(โอนแล้ว)              )   
๔๓.คุณสุพัฒน์                ๕ ,,         ๑๐,๐๐๐ ,,(              ) ๒๖/๒/๕๕   
๔๔.คุณธนากร                ๑ ,,            ๒,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว)
๔๕.ธรรมเดช                  ๒ ชุด         ๔,๐๐๐ บ.(             )
๔๖.คุณสุชาต(กทม)       ๑ ,,             ๒,๐๐๐ บ.(โอนแล้ว)๖/๓/๕๕(ส่งให้+ค่าส่งแล้ว)
๔๗.พลสันติ                     ๑ ชุด          ๒,๐๐๐ บ.(โอนแล้ว)             
๔๘.คุณนลินรัตน์              ๑ ,,             ๒,๐๐๐ บ.(โอนแล้ว) ๖/๓/๕๕
๔๙. คุณธิติวัฒน์            ๔ ชุด          ๘,๐๐๐ บาท(โอนแล้ว)    โทรจอง ๘/๓/๕๕ ๐๘๗๐๘๐๘๐๘๙
๕๐.คุณโตเต                    ๒  ,,             ๔,๐๐๐  ,,   (โอนแล้ว)๙/๓/๕๕(๓๑/๓/๕๕) อีก๑ชุดเหรียญเงินอีก ๑ (๓,๐๐๐บ.)
๕๑.คุณเจริญชัย              ๒   ,,             ๔,๐๐๐ ,,  (ส่งธน.อีเอ็มเอส) ๙/๓/๕๕(รับแล้ว ๑๒/๓/๕๕)
๕๒.ครูคำพันธ์                  ๑   ,,             ๒,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)
๕๓.คุณวิสุทธิ์                  ๒ ชุด            ๔,๐๐๐ บาท(โอน๑๓/๓/๕๕)
๕๔.พระปัณณทัต             ๕  ชุด           ๑๐,๐๐๐ ,,(              )
๕๕.คุณวิสุทธิ์                  ๒ ชุด            ๔,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)๑๗/๓/๕๕(รวม ๙ ชุด)
๕๖.คุณมณีวรรณ              ๕ ชุด         ๑๐,๐๐๐ ,, (               )โทรมา ๒๕/๓/๕๕จาก อเมริกา
๕๗.คุณเอ๋                         ๑ ชุด           ๒,๐๐๐ ,,  (โอนแล้ว)๒๖/๓/๕๕
๕๘.คุณธีระ                       ๓ ,,              ๖,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)๓๑/๓/๕๕  (รวมทั้งหมด ๘ชุด)            
๕๙คุณณรงค์ฤทธิ์             ๓  ชุด          ๖,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว)มารับเอง
๖๐.คุณอาทิตย์(กทม)       ๔ ชุด           ๘,๐๐๐ บาท(โอนแล้ว) มารับเอง   ๒๗/๓/๕๕
๖๑.คุณไสว(เพิ่มอีก )         ๑ ชุด           ๒,๐๐๐ บาท(โอนแล้วเย็น๒๗/๓/๕๕รวม ๓ ชุด)
๖๒.คุณไสว(เพิ่มอีก )         ๑ ชุด            ๒,๐๐๐ บาท(โอนแล้ว)๒๘/๓/๕๕   รวม ๔ ชุด
๖๓.คุณนกอุดร                      ๓ชุด            ๖,๐๐๐ บาท(โอนแล้ว)          
๖๔.คุณระรินทิพย์                  ๔ชุด            ๖,๐๐๐  บาท(โอนแล้ว)หนองคาย
๖๕.คุณธิติวัฒน์จองเพิ่มอีก    ๒ ชุด           ๔,๐๐๐   ,, (โอนแล้ว)๓๐/๓/๕๕รวม ๖ชุด           
๖๖.คุณวรรณพงษ์(อุดรฯ)            ๑ ชุด            ๒,๐๐๐  ,,( โอนแล้ว) ๓๐/๓/๕๕
๖๗.คุณวิสุทธิ์(เพิ่มอีก)           ๖ ชุด          ๑๒,๐๐๐  ,,(โอนแล้ว๔ชุด)๘,๐๐๐บ.เหลือรวมทั้งหมด ๑๕ ชุด
๖๘.คุณสุรเดช                        ๑ ชุด             ๒,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)                  
๖๙.คุณอดิศร(เกาหลี)             ๒ ชุด             ๔,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว)๓๐/๓/๕๕
๗๐.                                       ๒ ชุด            ๔๐๐๐ ,,(              )+ค่าส่ง 0804166
๗๑.คุณ ตะกรุดโทน              ๑๕ ชุด         ๓๐,๐๐๐ ,,(  จ่าย            
๗๒คุณต้อม (นะโม)              ๒  ชุด            ๔,๐๐๐ ,,(จ่าย                
๓๓.ผอ.กรวิทย์                     ๔  ชุด             ๖,๐๐๐ ,,(จ่าย)                


              
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ท่านที่ พร้อมก็โอนได้เลยครับ ปิดจอง สิ้นเดือน มี.ค. ๒๕๕๕

หมูทองคำ รุ่นประวัติศาสตร์ครับ คาถามากที่ สุด หนึ่งเดียว แห่งวัดโนนสว่างที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ครับ ถ้าท่านใดพลาดโอกาส ก็คง ต้องบูชา ในราคา ๕,๐๐๐ บาท ที่ วัดโนนสว่างหลังจากที่ ปิดจองแล้วครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ที่ วัดก็ยังเปิดจองทุกวันครับรุ่นหมูทองคำ ๔๐ กว่าคาถา ที่ สำคัญคาถาที่ เพิ่มมาใหม่ เป็นคาถาหลวงปู่ทวด มาบอก หลวงพ่อที่ วัดบวรนิเวศน์ กทม.(๑๓/๑๒/๕๔)
         ขณะที่ หลวงพ่อกำลังนั่งปลุกเสกเหรียญหลวงปู่ทวด และเหรียญ ขอมดำดิน หลวงพ่อเจริญ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แจ้งข่าวความคืบหน้าเหรียญหมูทองคำครับ คุณ N-MO ส่งภาพมาครับ [attachment=1157]
รูปภาพ: 2012_02_02-vEv-vPlEvEvTIx.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คุณโอ๋(ร้านเบาะ) โทรจองวันนี้ ๒๒/๒/๕๕ จำนวน ๖ ชุด (๑๒,๐๐๐ บาท) เพิ่มอีก ๒ ชุด๔,๐๐๐ บาท รวม ๘ ชุด ๑๖,๐๐๐ บาท

คุณ SRIKHAO  จอง ๑ ชุด (โอน ๑๕ มี.ค.๒๕๕๕)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
มาแรง ครับรุ่นหมูทองคำ หลังจากปิดจอง ราคา เปลี่ยน แน่นอน รีบจองด่วน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คุณโอ๋ จองเพิ่มอีก ๒ ชุด วันนี้ รวมทั้งหมด ๘ ชุด

ท่านที่ จองหมูทองคำ ไว้ โอนแล้วกรุณา แจ้งด้วยนะครับ  
ขอบคุณครับ  ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๕ ท่านที่มารับเองไม่ได้ +ค่าจัดส่ง EMS ด้วยครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คุณนัณฐนันท์   จองหมูทองคำ ๒ ชุด ๔,๐๐๐ บาท ๒๕/๒/๕๕(โอนแล้ว)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คุณ อรรถพล   ธรรมรังษี จอง หมูทองคำ ๒ชุด ๔,๐๐๐ บาท(มารับเอง)( โอน๓๑/๕/๕๕)              

คุุณสุพัฒน์ จอง ๕ ชุด ๑๐,๐๐๐ บาท๒๖/๒/๕๕(         )
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้